آگوست 11, 2017

آماده سازی مناسب سطوح جهت چسباندن

آماده سازی مناسب سطوح جهت چسباندن مباني اين پيوند محكم عبارتنداز 1) هرگونه آلودگی، گردوخاك ، باقی مانده رنگ وهر گونه مواد خارجی را از سطح […]